แนวคิดของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2

Vaticano II 3นับเป็นเวลาถึง 50 ปี ที่ธรรมนูญเรื่องพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ (Sacrosanctum Concilium, 4 ธ.ค. 1963) ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อปรับปรุงพิธีกรรมของพระศาสนจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบทที่ 7 ของธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งมีจำนวน 9 ข้อ ที่ธรรมนูญได้ให้ความสำคัญต่อศิลปะในพิธีกรรมว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อพิธีกรรม
อ่านเพิ่มเติม

สังฆธรรมนูญว่าด้วยพิธีกรรมศักดิืสิทธิ์เกี่ยวกับศิลปะศักดิ์สิทธิ์

บทที่ 7 : ศิลปะศักดิ์สิทธิ์และเครื่องใช้ในโบสถ์

vatican_custom-38a7cd6e04c7553979ce05044b4aaebc1a00880a-s6-c30

ศักดิ์ศรีของศิลปะศักดิ์สิทธิ์

122. เป็นการถูกต้องที่จะนับศิลปกรรมเป็นกิจกรรมสูงส่งอย่างยิ่งของสติปัญญามนุษย์ โดยเฉพาะศิลปะทางศาสนา ซึ่งมีศิลปะศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนยอด ศิลปะเหล่านี้โดยธรรมชาติแล้ว มุ่งจะแสดงความงดงามไร้ขอบเขตของพระเจ้าออกมาโดยผลงานของมนุษย์ ศิลปะเหล่านี้จะมุ่งไปหาพระเจ้าเพื่อสรรเสริญและถวายพระเกียรติแด่พระองค์ได้มากที่สุด ถ้าไม่มีจุดประสงค์อื่น นอกจากส่งเสริมให้โน้มน้าวจิตใจของมนุษย์ไปหาพระเจ้าอย่างศรัทธาด้วยผลงานของตน
อ่านเพิ่มเติม